کلبه خودمونی نمی گیرد کسی جز غم سراغ خانه ی ما را به زودی جغد پیدا می کند ویرانه ی ما را از آن شادم که می آید غمش هر شب به بالینم چه سازم گر که غم هم گم کند کاشانه ی ما را چه غم گر جام ناکامان تهی ماند از می شادی که خون دیده و دل ، پر کند پیمانه ی ما را به شوخی می کند آن شوخ با زلفش سیه بازی اگر خواهد به رقص آرد دل دیوانه ی ما را ز سر تا پای من مستی زند موج از نگاه او نگهدارد خدا را چشم بد میخانه ی ما را دل مشکل پسندم را اسیر خویشتن کردی به دست آوردی آسان گوهر یکدانه ی مارا نیفتد بر زبان ها نام ما در زندگی قدسی مگر خواب اجل شیرین کند افسانه ی ما را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در حضور خار ها هم می شود یک یاس بود در هیاهوی مترسک ها پر از احساس بود دست در دست پرنده، بال در بال نسیم ساقه های هرز این ریشه ها را داس بود کاش می شد حرفی از ((کاش میشد))هم نبود هر چه بود احساس بود و عشق بود و یاس بود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت . . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خستــه ام . .. روحــم مـی خواهد برود یك گوشه بنشیند پشتش را بكند به دنیــا پاهایش را بغـل كند و بلند بلند بگوید : من دیگر بــازی نمی كنم شمـآ جــر می زنیــد ... دیگه از همه خسته شدم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دل تنگ دیدارت بودم ثانیه ها را برای دیدارت گشتم و گشتم اما نبودی.... میان ثانیه ها ایستادم و گریستم فقط برای اینکه قسمت دیگری بودی به هر کس رسیدی برایش اظهار عشق کردی دوست داشتن را برای همه نامه کردی دل همه را بازیچه کردی تنها برای اینکه بهم بفهمانی برایت مهم نیستم تاوان زیادی نیست تا تهش هستم اما تا کجا پیش می روی من که می دانم دگر کنار من نیستی می دانم دگر داشتنت آرزویی بیش نیست اما بدان... آرزو می کنم که آرزوی من کزان دیگری نباشد می دانی چرا...؟ چون صدای قلبم را چون صدای خس خس سینه هام را نشنید... از نگاه های دورو و سرد سردتر از سنگ سرد خیال از تن های خسته از امید خسته از امید های تو خالی از اشک های فرو نریخته فرو نریخته فقط از حقظ غرور از حرفهای نگفته مانده نگفته اما سپرده به تقدیر با تمام وجود بیزارم بیزارم و رها می کنم برای همیشه تمام زنجیر های سرد این احساس را... RS http://cabaret.mihanblog.com 2020-07-11T05:18:40+01:00 text/html 2014-09-19T21:37:10+01:00 cabaret.mihanblog.com BEHN@M پــاییـــز... http://cabaret.mihanblog.com/post/180 <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/qfyyg0o7zkoyii8377oe.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><div align="center"><font color="#FFFF00"><br></font><b><font size="3"><font color="#FFFF00">گوش کن !!<br><br>&nbsp;<br><br>صداى نفس هاى<font color="#FF9900"> پاییز</font> می آید...<br><br>&nbsp;<br><br>نگرانى هایت را از برگ هاى درختان آویزان کن ،<br><br>&nbsp;<br><br>چند روز دیگر می ریزند</font><br></font></b></div><div align="center"><br></div> text/html 2014-09-15T19:24:55+01:00 cabaret.mihanblog.com BEHN@M خــــــاطرهـــا... http://cabaret.mihanblog.com/post/179 <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/68ucm8gve0w91gdvo3tc.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"><br><font size="2"><br></font><div align="right"><font size="3"><b><font color="#FFFF00">مـــــــــــــرد می خواهد</font><br><br>&nbsp;<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF9900"> خـــــــــــــــاطره هـــا</font> <font color="#FFFF00">را</font><br><br>&nbsp;<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FFFF00">&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدون اشک مرور کردن...</font></b></font><br></div></div> text/html 2014-09-07T16:58:23+01:00 cabaret.mihanblog.com BEHN@M کاش کمی عوض میشدیم... http://cabaret.mihanblog.com/post/178 <div align="center"><font size="2"><b><font color="#FF0000">تنهایی</font> بهتر است<br><br>خودتی خودت<br><br>حداقل روحت <font color="#3366FF">آسایش</font> بیشتری دارد<br><br><font color="#FF0000">نگرانی</font> كمتری داری<br><br>و میتوانی برای خودت باشی<br><br>هیچ كس دیگر به با هم بودن های قدیم اعتقاد ندارد<br><br>همه میخواهند تو را از سر خود باز كنند<br><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><font size="2" color="#CC33CC">كاش كمی عوض میشدیم</font><br><br><img src="http://8pic.ir/images/713uy0m21tr709eigyky.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></b></font></div> text/html 2014-08-25T12:31:04+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa لیاقت http://cabaret.mihanblog.com/post/176 <div align="center"><font color="#CCCCCC" size="3"><b><br><br><img src="http://forum.hammihan.com/user_images/20_01_2013/27573.png" alt="" border="0" align="bottom" height="324" hspace="0" vspace="0" width="484"><br><br><br>معجزه میکند گذشت <font color="#FF0000">زمـــــــــــــــــان</font>!&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بـــــــــــــگذار <font color="#FF0000">صادقانه</font> بگویم<br><br><br>آنـــــــکه <font color="#FF0000">قــــــدر بــــــودنت</font> را <font color="#FF0000">نـــــــــــدانست&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font> <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> لایـــــــــــق</font> حـــــضور در<font color="#FF0000"> افکارت</font> نــیست <font color="#FF0000">بـــــــــــــــگذار</font> بــرود!<br><br><br>خــــــــــواهد فــــــــهمید<br><br><br><font color="#FF0000">جاده های بــــــــــــاز&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از <font color="#FF0000">آغوش بسته</font> ی تـــــــــو <font color="#FF0000">جذاب تر</font> نــــــــــــــیست</b></font><br></div> text/html 2014-08-18T10:26:03+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa قاصدک روشا... http://cabaret.mihanblog.com/post/175 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3"><font color="#33CCFF">&nbsp;♥ قاصدک تنهای من ♥<br><br></font><br><font color="#FFFF66">بیا توشه راه برگیریم و به مرور قطار زندگیم برویم<br><br></font><br><font color="#33CCFF"><font color="#3366FF">سر هر ایستگاه بایستیم و خاطره ای تازه کنیم ........<br><br></font>&nbsp;</font><br><font color="#FFFF00">چند روزیست در میان همهمه ی ادمیان و روزمره گیشان گم شده ام<br><br></font><br><font style="direction: ltr;" color="#3366FF">بی اختیار وسط مسیر ایستاده ام ... نمیدانم کجا بروم ؟ کجا را&nbsp; دارم که&nbsp; بروم ؟<br><br></font><font color="#3366FF"></font><br><font color="#FFFF33">برای همین به مرور لحظات اوج و عمق زندگیم نیازمندم تا بدانم(از کجا امده ام ،امدنم بهر چه بود؟)<br><br></font><br><font color="#3366FF">قاصدک همراه من پرواز کن تا ببینی چند بار شکستم اما باز کمر راست کردم چند بار تنها شدم اما<br><br></font><br><font color="#FFFF00">&nbsp;با تنهایی هایم هم دوست شدم تا که شاید حداقل او پیشم بماند اما نماند و در هر ایستگاه کسی مهمان<br><br><br><font color="#3366FF">&nbsp;زندگیم شد</font></font><font color="#3366FF"> و تنهایی هایم را راند اما فقط مهمان بود و در همان ایستگاه برایم دست خداحافظی تکان میداد <br><br><br><font color="#FFFF33">گویا بار سختی های</font></font><font color="#FFFF33"> زندگی من و بغض ها فروخورده ام خیلی سنگین بود ک هر کس که وارد این زندگی شد <br><br><br><font color="#3366FF">چون درختی ک تحمل </font></font><font color="#3366FF">بار هایش را ندارد مرا به زمین گذاشت و به بالا صعود کرد و رفت گله ای ندارم <br><br><br><font color="#FFFF33">نه اینکه گله ای نیست&nbsp; </font></font><font color="#FFFF00"><font color="#FFFF33">نه فقط گله کردن ر</font>ا نیاموخته ام.یادگرفتم بگویم شاید این سرنوشت دخترک <br><br><br><font color="#3366FF">قصه است</font></font><font color="#3366FF"> قاصدک گریه نکن تو تنها همسفر زندگیم هستی تا که خبرهای این دنیای بی وفا را ب گوشم برسانی<br>&nbsp;</font><br><br><font color="#FFFF00">البته بایدگفت این دنیای بی وفا لطف هایی هم ب من کرده است ک ذره بین به دست گرفته ام <br><br></font><br><font color="#3366FF">تا که شاید هم قد&nbsp; بدی هایش شود و من دل خوش کنم ب خوبی های زود گذر و بدی های ماندگار<br><br></font><br><font color="#FFFF00">قاصدک بایست و نگاه کن ...انگار دردکشیده تر از من هم هست<br><br></font><br><font color="#3366FF">این همه ناشکری هایم را با این سرعت ب کجامی بری؟<br><br></font><br><font color="#FFFF00">اسمان هفتم؟ قاصدک ابرویم را نبر من تنها<br><br></font><br><font size="4" color="#3366FF">خدا</font><font color="#3366FF"> را دارم ک ایستگاه به ایستگاه</font><br><br><br><font color="#FFFF00">یار و همراه من است<br><br></font><br><font color="#3366FF">بگذار او برایم<br><br></font><br><font color="#FFFF33">بماند.</font></font></b></font><br><br><font size="4"><b><font color="#FF99FF" face="georgia,times new roman,times,serif"><br><font color="#3366FF">((♥روشا♥))</font></font></b></font><br><br><br><img src="http://www.delnavard.ir/wp-content/uploads/qasedak.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333" face="Tahoma"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/89.gif" border="0" height="49" width="400"></a></p></font></font></span><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" color="#993399" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">قاصدک هان چه خبر آوردی</span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" color="#993399" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC33CC">&nbsp; از کجا وز که خبر آوردی</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#CC33CC"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC66CC">&nbsp;&nbsp; خوش خبر باشی اما <br></font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#CC66CC"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF99FF"> گرد بام و در من</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#FF99FF"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FFCCFF">&nbsp; بی‌ثمر می‌گردی</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#FFCCFF"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#6600CC">&nbsp; انتظار خبری نیست مرا</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#6600CC"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<font color="#6633FF"> نه زیادی نه ز دیاری، باری</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#6633FF"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#6666CC">برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#6666CC"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;<font color="#9999FF"> برو آنجا که تو را منتظرند</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#9999FF"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" color="#3333FF" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">قاصدک</span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" color="#3333FF" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3366FF"> در دل من همه کورند و کرند <br></font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#3366FF"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3366FF">&nbsp; دست بردار ازین در وطن خویش غریب</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#3366FF"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CCFF">&nbsp;&nbsp; قاصد تجربه‌های همه تلخ</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#33CCFF"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#66FFFF">&nbsp; با دلم می‌گوید</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#66FFFF"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#66CCCC">که دروغی تو دروغ</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#66CCCC"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#00CCCC"> که فریبی تو فریب</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#00CCCC"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#339999">&nbsp;&nbsp; قاصدک هان،‌ ولی... آخر... ای وای</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#339999"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" color="#336666" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">راستی آیا رفتی با باد؟</span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" color="#336666" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#006600">با توام آی! کجا رفتی؟ آی</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#006600"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#009900">راستی آیا جائی خبری هست هنوز؟</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#009900"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CC00"> مانده خاکستر گرمی، جائی؟</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#33CC00"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33FF33">&nbsp; در اجاقی- طمع شعله نمی‌بندم- خردک شرری هست هنوز</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#33FF33"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<font color="#FFFF33"> قاصدک</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#FFFF33"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FFCC00">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ابرهای همه عالم شب و روز <br></font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"><font color="#FFCC00"><br></font></span></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF9900">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; در دلم می‌گریند.</font></span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font color="#FF9900"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"><br></font></font></font></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font color="#FF9900"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000"><br></font></font></font></font></p><p dir="RTL" align="center"><font color="#FF9900"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000">&nbsp; ((♥مهدی اخوان ثالث♥))</font></font></font></font></p><p dir="RTL" align="justify"><br></p><p dir="RTL" align="center"><br></p><p dir="RTL" align="center"><img src="http://emptyeasel.com/wp-content/uploads/2009/07/dandelion.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="RTL" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span lang="FA"></span></font></p><span lang="fa"></span><span lang="fa"></span><br><span lang="fa"><font class="foth9dg" style="font-size: 8pt" color="#333333" face="Tahoma"><font class="foth9dg" style="font-size: 11pt" color="#333333" face="Tahoma"><p align="center"><a href="http://parsskin.com" target="_blank"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/89.gif" border="0" height="49" width="400"></a></p><p align="center"><br></p></font></font></span><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFFFF">قاصدک</font> <font color="#FFFF66">غم</font> دارم،</font></p><font color="#FF0000"><br><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font></font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFF33">غم </font>آوارگی و دربدری،</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFF33">غم </font>تنهایی و خونین جگری</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFFFF">قاصدک</font> وای به من همه از خویش مرا می رانند،</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">همه <font color="#3366FF">دیوانه</font> و <font color="#3366FF">دیوانه ترم</font> می خوانند</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">مادر من <font color="#FFFF33">غم </font>هاست،مهد و گهواره ی من <font color="#3366FF">ماتم</font> هاست،</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFFFF">قاصدک</font> دریابم!</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">روح من <font color="#3366FF">عصیان</font> زده و <font color="#3366FF">طوفانیست</font>،</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">آسمان نگهم <font color="#3366FF">بارانیست</font></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFFFF">قاصدک </font><font color="#FFFF00">غم </font>دارم،<font color="#FFFF00">غم</font> به اندازه سنگینی عالم دارم،</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFF33">غم</font> من صحراهاست،افق تیره او ناپیداست</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFFFF">قاصدک</font> دیگر از این پس منم و<font color="#3366FF"> تنهایی</font></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">و به تنهایی خود در هوس عیسایی،</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">و به عیسایی خود منتظر معجزه ای _غوغایی</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#FFFFFF">قاصدک</font> حال گریزش دارم،</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">می گریزم به جهانی که در آن <font color="#3333FF">پستی </font>نیست،</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#3366FF" face="times new roman,times,serif">پستی و مستی و بد مستی نیست</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">می گریزم به جهانی که مرا ناپیداست</font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif">شاید آن نیز فقط یک <font color="#3366FF">رویاست</font></font></p><p dir="rtl" align="center"><br></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#3366FF"><font color="#CCCCCC">((♥مجتبی پوریان♥))</font></font></font></b></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4"><b><font color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#3366FF"><font color="#CCCCCC"></font><br></font></font></b></font></p><p dir="rtl" align="center"><font size="4" color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><font color="#3366FF"><img src="http://zendeyaad.persiangig.com/DARYA/GHASEDAK%20END.JPG" alt="" align="bottom" border="0" height="333" hspace="0" vspace="0" width="443"></font></font></p><font color="#FF0000"><span lang="fa"></span></font><br><br></div> text/html 2014-07-16T18:26:29+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa شبهای قدر http://cabaret.mihanblog.com/post/174 <div align="center"><font size="4"><b><font face="times new roman,times,serif"><font color="#CCFFFF">امشب چه چراغانیست اسمان<br></font><br><font color="#66FFFF">چه هیاوهویست بین فرشتگان</font><br><br><br><font color="#33CCFF">خدایا :&nbsp;&nbsp;</font> <br><br><font color="#3366FF">میخواهم به قلم بیاورم حسرت های این دل بیمار را</font><br><br><font color="#3333FF">در شبهایی که تقدیرم رقم میخورد!!</font><br><br><br><font color="#99FFFF">میخواهم وجود ناچیزم را با تمام گناه هایم تسلیم بزرگی و بخششت کنم.</font><br><br><font color="#33FFFF">چه بگویم روی نگاه ندارم...</font><br><br><font color="#66CCCC">در تاریکی شب فرو میروم و اشک میریزم ،<br></font><br><font color="#33CCFF">اشک برای :</font><br><br><font color="#3366FF">لحظه هایی که وجودت را خودخواهانه نادیده گرفتم</font><br><br><font color="#3333FF">ثانیه هایی که تمام لطف و مهربانیت را وظیفه خداییت دانستم</font><br><font color="#FFCCFF"><br>دقیقه هایی که گناه کردم و بی پرده به گناهانم خندیدم</font><br><br><font color="#FF99FF">ساعت هایی که حتی مرغ یا حق ، حق گوی خداییت بود کمترین کارهای بندگی ام را<br></font><br><br><font color="#CC66CC">به بهانه ی فراموشی به دست فرشته ی چپ اعمالم سپردم</font><br><br><font color="#CC33CC">روزهایی که آن قدر در دنیا و ظواهر فریبنده اش بی رحمانه غرق میشدم که<br></font><br><font color="#993399">بنده های خدا را کوچک میشماردم.</font><br><br><font color="#99FF99">احساساتشان را یک بازی کودکانه و شکستن دلشان را یک عادت همیشگی میدانستم.</font><br><br><br><font color="#66FF99">و ماه ها و سالها </font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#33FF33">همین طور زندگی میکردم....</font><br><br><font color="#33CC00">اما خدایا .....خدای مهربان</font><br><br><font color="#009900">مهربان نیستم اما مهربانی کن در حقم</font><br><br><font color="#006600"><br>سوگند به قرآن، همیشه حقت</font><br><br><font color="#FFCC99">سوگند به امام اولت، دلاور دل های خدایی</font><br><br><font color="#FF9966">سوگند به تمامین ستاره های تابناک امامیت</font><br><br><font color="#FF9900">ملتمسانه ازت میخواهم</font><br><br><font color="#FF6600">کشتی بخشش و امرزشت را در دریای گناهانم به حرکت در بیاوری</font><br><br><font color="#CC6600">و مرا ببخشی!</font><br><br><font color="#FF0000">((بنده ی کوچکت روشا ))</font><br><br><font color="#FFFF33">التماس دعا<br><br><br><br><img src="http://picfa.net/gallery/63/picfa-net%20%282%29.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="367" hspace="0" vspace="0" width="520"><br></font></font></b></font></div> text/html 2014-07-08T09:33:36+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa رفیق باس ... http://cabaret.mihanblog.com/post/172 <div align="center"><font size="5"><b><font face="times new roman,times,serif"><font color="#66FFFF">رفیق باس....!</font><br><br><font color="#3366FF">(یک جمله در مورد رفیق بگو)</font></font></b></font><br><br><img src="http://salijoon.info/mail93/930416/rafigh/userupload_2013_17419467351392120140.0589.png" alt="" border="0" align="bottom" height="250" hspace="0" vspace="0" width="522"><br><br><br><br><img src="http://salijoon.info/mail93/930416/rafigh/userupload_2013_14282364231392120140.1034.png" alt="" border="0" align="bottom" height="250" hspace="0" vspace="0" width="522"><br><br><br><br><img src="http://salijoon.info/mail93/930416/rafigh/userupload_2013_5087539911392120140.1299.png" alt="" border="0" align="bottom" height="250" hspace="0" vspace="0" width="525"><br><br><br><br><img src="http://salijoon.info/mail93/930416/rafigh/userupload_2013_2696744121392120140.1503.png" alt="" border="0" align="bottom" height="250" hspace="0" vspace="0" width="531"><br><br><br><br><img src="http://salijoon.info/mail93/930416/rafigh/userupload_2013_19776727561392119548.1985.png" alt="" border="0" align="bottom" height="219" hspace="0" vspace="0" width="538"><br><br><br><br><img src="http://salijoon.info/mail93/930416/rafigh/userupload_2013_1670825641392119548.224.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="263" hspace="0" vspace="0" width="535"><br><br><br><br><br><img src="http://salijoon.info/mail93/930416/rafigh/userupload_2013_12869617591392119548.2627.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="270" hspace="0" vspace="0" width="534"><br><br><br><br><img src="http://salijoon.info/mail93/930416/rafigh/userupload_2013_8078224891392119548.3152.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="271" hspace="0" vspace="0" width="510"><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2014-07-05T09:56:53+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa حرفی نیست.... http://cabaret.mihanblog.com/post/171 <div align="center"><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#009900"><font color="#3333FF"><font color="#FFFF33"><b>خیلــی از خـودش خـوش قــول تــر اســت …<br><br>&nbsp;خیــالـــش را مــی گـــویــــم <br><br>کـه یک عمـر اسـت زودتـر ازخـودش آمـده<br><br>&nbsp;سـر قـرارمـان !</b></font><br><br><b><font color="#FF0000">****</font></b><br><br><br></font></font></font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3366FF"><font color="#33FF33"><b>وقتـــی عاشقـــانه هایــت بوی رفتــن می داد...<br><br> این روزهای تنهـــایی دور از انتظــار نبـــود...</b></font><br><br><br><b><font color="#FF0000">****</font></b><br><br></font></font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#FF99FF"><b>میتــــوانم فــراموشــت کنـــم...<br><br>&nbsp;فــقط با خــود سـخت می جنـــگم...<br><br>کـه دیـگر بـه یــاد نیــارمـت !</b></font><br><br><br><font color="#FF0000">****</font><br><br></font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font><div align="center"><font color="#FF6600"><b><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="line-height: 115%;" lang="FA">نمـــــیـدانــــی ،</span></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> چه دردی دارد !</span></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> وقـــتـی ..</span></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"> حــــالـم ..</span></font><br><br></b></font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span style="line-height: 115%;" lang="FA"><font color="#FF6600"><b> در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!</b></font><br><br><font color="#FF0000"><br></font><font face="times new roman,times,serif"><font color="#FF0000">****</font><br><br></font></span></font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#CC0000"><b>شـــاید برایت عجیب ســت این همه آرامشـــم !<br><br> خــودمـــانی بگویــم ؛ ...<br><br>به آخر که برسی ، دیگر فقط نـــگاه میکنــی . . .<br></b><br><br><font color="#FF0000">****</font><br><b><font color="#66FFFF"><br></font></b></font></font><b><font color="#66FFFF" face="times new roman,times,serif" size="4">وقتی می گویم دیگر ســراغم نیــا</font></b><font color="#FF6600"><b><font color="#66FFFF"><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"> فکر نکن که فراموشت کردم ،<br><br>یا دیگر دوستت ندارم…<br><br>&nbsp;نــــــــــــه…</font><br><br></font></b><font face="times new roman,times,serif" size="4"><b><font color="#66FFFF"> من فقط فهمیدم وقتی دلت با من نیست، <br><br>بودنت مشکلی را حل نمی کند…</font></b><br><br><font color="#FF0000">****</font><br><br></font></font><b><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#3366FF">انصـــاف نبـــود ...<br><br>رفــتنت با خــودت بـاشــد ، <br><br>فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …<br><br><br><img src="http://www.kelishe.com/wp-content/uploads/2013/04/romantic-separation9.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br></font></font></b></div><br></div> text/html 2014-07-02T06:33:09+01:00 cabaret.mihanblog.com BEHN@M من تورا میخواهم... http://cabaret.mihanblog.com/post/169 <div align="center"><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#33CC00" size="2">روزگاری</font><font size="2"> خواهد رسید...<br><br><br>همچنان که در <font color="#3366FF">آغوش دیگری خفته ای...<br><br></font><br>به یاد <font color="#FF0000">من...<br><br></font><br><font color="#FFCC66">ستاره ها</font>را خواهی شمرد تا <font color="#3366FF">آرام شوی!<br><br></font><br><font color="#3366FF">دلت <font color="#FF0000">هوایم را خواهد کرد...<br><br></font></font><br>به یاد خواهی آورد <font color="#FF0000">با هم بودن هایمان را...<br><br></font><br>به یاد خواهی آورد <font color="#FF0000">خنده هایم را...<br><br></font><br>به یاد خواهی آورد <font color="#FF0000">اشک هایم را...<br><br></font><br>مطمئنم در آن لحظه در<font color="#3366FF"> دلت</font> میگویی: <font color="#3366FF">من</font> </font><font color="#FF0000"><font size="2">تو را میخواهم!</font><br><br><br></font><br><img src="http://8pic.ir/images/u95hnsam9vob8gt29zb1.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></div><br> text/html 2014-06-29T09:31:12+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa کاش میفهمید ... http://cabaret.mihanblog.com/post/168 <div align="center"><br><font color="#666666" size="2"><b><br><img src="http://mihannama.ir/wp-content/uploads/2014/04/13908095550.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font color="#FFCC00" size="4">یه وقتا دلت طوری تنگ میشه که مغزت کاملا فلج میشه<br><br><br><font color="#FF6600">بدی هاش یادت میره<br><br><br>نامردیش یادت میره<br><br></font><br><font color="#FF6600">بی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میره<br><br><br>وقتی با بیرحمی تنهات گذاشت یادت میره<br><br></font><br>فقط میگی خدایا یه دقیقه ببینمش این <font color="#FF6600">دل وامونده</font> آروم شه...!</font></b></font></div> text/html 2014-06-13T14:20:12+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa شخصیت شناسی با خطوط کف دست http://cabaret.mihanblog.com/post/167 <div align="center"><br><br><font color="#33CCFF" face="times new roman,times,serif" size="3"><b><font color="#3366FF">پست</font> دلنوشته <font color="#3366FF">و</font> اینا <font color="#3366FF">بسه</font> ی <font color="#3366FF">پست</font> تفریحی <font color="#3366FF">میذارم</font> باحاله<br><br><font color="#3366FF">فقطا </font>هر<font color="#3366FF"> کی</font> شماره <font color="#3366FF">کف </font>دستشو <font color="#3366FF">بگه </font>تو <font color="#3366FF">نظرات</font><br><br>البته <font color="#3366FF">کسایی</font> ک <font color="#3366FF">نمیترسن</font> پی <font color="#3366FF">به</font> شخصیتشون <font color="#3366FF">ببرم </font>بذارن <font color="#3366FF">منم </font>بخونم <font color="#3366FF">هااااااااا :)))</font><br><br>کف <font color="#3366FF">دست </font>من <font color="#3366FF">که</font> شماره <font color="#3366FF">هشت</font> بود<br><br>میخوام <font color="#3366FF">فال</font> بگیرم <font color="#3366FF">حالا </font>دستاتون <font color="#3366FF">رو </font>میز <font color="#3366FF">کسی</font> ک <font color="#3366FF">احیانا</font> دستشویی <font color="#3366FF">بوده </font><br><br>از <font color="#3366FF">الان</font> بگم <font color="#3366FF">من</font> فالشو<font color="#3366FF"> نمیگیرم</font> هااااااا :))</b></font><font color="#33CCFF"><br><br></font><br><img src="http://www.taknaz.ir/user_files/L12518454764.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-06-09T16:16:33+01:00 cabaret.mihanblog.com BEHN@M کاش زندگی ما آدم ها... http://cabaret.mihanblog.com/post/166 <font color="#3366FF" size="2"><b>کاش زندگی به همین سادگی بود<br><br><font color="#66FFFF">به همین سادگی!!</font><br><br>خالی از حسرت<br><br><font color="#66FFFF">پوچ از تنهایی</font><br><br>بدون بغض<br><br><font color="#66FFFF">کاش او...</font><br><br>یک تنه می توانست حریف همه ی غم های بزرگ قلب کوچکت باشد<br><br><font color="#66FFFF">کاش او می توانست غرق لبخند کند تمام دقایقت را</font><br><br>افسوس که او خود اسیر یک مشت بی کسی است<br><br><font color="#66FFFF">کاش او می توانست مونست باشد همه ی شب های بی محتوا را</font><br><br>کاش تو....<br><br><font color="#66FFFF">دلت این همه غم نداشت...!</font><br><br>کاش سادگی همه ی این درد و دل های ساده را می شد<br><br><font color="#66FFFF">برای خدا روی کاغذ نوشت</font><br><br>برای خدا نوشت و به نشانی سادگی یک آرزوی محقر برایش پست کرد<br><br><font color="#66FFFF">کاش می شد همیشه انقدر ساده نوشت</font><br><br>ساده اما ...<br><br><font color="#66FFFF">پر از حرف های ناگفته...</font><br><br>پر از لحظه هایی که ناگزیر، زود، دیر شد<br><br><font color="#66FFFF">کاش گریستن یادت نمی دادند</font><br><br>بغض، بدرقه ی چشمانت نمی کردند<br><br><font color="#66FFFF">کاش او...</font><br><br>می توانست به جای بغض هایت<br><br><font color="#66FFFF">یک آسمان گریه کند...</font><br><br>کاش او...<br><br><font color="#66FFFF">خاطره ی بودنش، جای خالی همه ی خاطره های بی سرانجام چشمان همیشه صبورت را</font><br><br>پر از پرواز پروانه های عاشق می کرد<br><br><font color="#66FFFF">کاش او...</font><br><br>نازنینم!!<br><br><font color="#66FFFF">به گمانم (او) همان (من) م!<br><br>خویش از همه ی دنیا جدا...<br><br><br><br>کاش زندگی ما آدم ها...<br><br>به همین سادگی بود....<br><br>تنها...<br><br>به همین سادگی...!!<br><br><br></font></b></font><img src="http://8pic.ir/images/ecu8yhvsw73sep02uy43.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="346" hspace="0" vspace="0" width="495"><br> text/html 2014-06-06T08:57:49+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa عروسک پارچه ای http://cabaret.mihanblog.com/post/164 <div align="center"><b><font face="times new roman,times,serif" size="3"><br><br><img src="http://night-gallery.ir/images/gallery/Exis-Night%20Gallery-21730.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="343" hspace="0" vspace="0" width="518"><br><br><br><font color="#FF0000">اگه مثل من یه <font color="#FFFF33">عروسک پارچه ای</font> باشی که <font color="#FFFF33">اشتباهی</font> پا به دنیا <font color="#FFFF33">ادم ها</font> گذاشته ... !</font><br><br><font color="#CC0000">هر روز از چیزهایی ک میبینی دهنت وا میمونه ! زندگی با ادما <font color="#FFFF33">خیلی سخته </font><br><br>چون ادما قدر <font color="#FFFF33">یه دونه </font>بودن همو نمیدونن</font><br><br><font color="#FF0000">&nbsp;ی جوری با هم برخورد میکنن ک انگار <font color="#FFFF33">هزار تا </font>از هرکدومشون تو دنیا هست </font><br><br><font color="#CC0000">احتمالا واسه همینه که به نظرشون خیلی مهم نمیاد که <font color="#FFFF33">مواظب هم باشن</font> و به پای هم وایسن </font><br><br><font color="#FF0000"><font color="#FFFF33">اگه </font>یکی که یه عمر باهاشون<font color="#FFFF33"> هم قدم</font> بوده پاش بشکنه به جا اینکه <font color="#FFFF33">کمکش</font> کنن چی کارش میکنن؟</font><br><br><font color="#CC0000"><font color="#FFFF33">میرن</font> دنبال کسی که پای <font color="#FFFF33">نشکسته</font> داشته باشه</font><br><br><font color="#FF0000">&nbsp;<font color="#FFFF33">اگه</font> یکی که همه ی عمر باهاشون <font color="#FFFF33">هم دل</font> بوده دلش یهو درد بگیره چی ؟ </font><br><br><font color="#CC0000">جای اینکه براش <font color="#FFFF33">نبات داغ</font> درست کنن چی کار میکنن؟ </font><br><br><font color="#FF0000"><font color="#FFFF33">ولش میکنن&nbsp;</font> میرن سراغ یه دل بدون درد </font><br><br><font color="#CC0000"><font color="#FFFF33">اگه </font>اونی که همیشه صداشون میزنه یهو صداشو <font color="#FFFF33">گم</font> کنه اولین فکری که به ذهنشون میرسه چیه؟</font><br><br><font color="#FF0000"><font color="#FFFF33">هیچی</font> میرن دنبال یه ادم دیگه با یه <font color="#FFFF33">صدای دیگه</font> </font><br><br><font color="#CC0000"><font color="#FFFF33">میرن</font> و فراموش میکنن </font><br><br><font color="#FF0000"><font color="#FFFF33">میرن</font> و پشت سر میذارن </font><br><br><font color="#CC0000"><font color="#FFFF66">میرن</font> و چشماشونو میبندن </font><br><br><font color="#FF0000">انگار نه انگار که فقط یکی از هر <font color="#FFFF33">نفر </font>تو <font color="#FFFF33">دنیا</font> هست </font><br><br><font color="#CC0000">یکی که :<br><br></font><br><font size="4"><font color="#FFFF66">یه دونه ...</font><br><br><font color="#FFFF33">یه دونه ...</font><br><br><font color="#FFFF33">یه دونه </font><font color="#CC0000">بیشتر نیست!!!</font></font></font></b><br></div> text/html 2014-05-01T12:48:57+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa دنیای دختر http://cabaret.mihanblog.com/post/161 <div align="center"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8109852242/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_38.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108891534/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_35.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8109782326/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B134.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8107330884/16%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8107354692/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_18.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8107468092/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_20.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8109362434/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_37.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108246450/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_30.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8107880276/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_28.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8107650634/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_25.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8107880218/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_26.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-05-01T12:14:49+01:00 cabaret.mihanblog.com ROshaaa دختر http://cabaret.mihanblog.com/post/160 <div align="center"><br><br><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#000000"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#000000"> <div id="postbody"> <br><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﻣﻦ ﯾﻪ</font> </span><font color="#FF66FF"><span style="font-family: Tahoma;">"دختــــرم</span></font><font color="#FF66FF"><span style="font-family: Tahoma;"> "<br><br></span></font></font> </div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻳﻮﻭﻧـــﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻴﺸــــﻪ</font><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ</font> </span><font color="red"><span style="font-family: Tahoma;">ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ</span></font><span style="font-family: Tahoma;"> <font color="#FFFFFF">ﻫﺴــــــتن</font><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻳﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗــــﺮﺍﻧـــــﻪ</font><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﺵ</font> </span><font color="#4F6228"><span style="font-family: Tahoma;">ﻣﺘﻨﻔــــــﺮ</span></font><span style="font-family: Tahoma;"> <font color="#FFFFFF">ﺑﺸﻪ</font></span><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF"> ..</font><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ</font> <span style="background-color: rgb(153, 153, 153);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">ﻫﻖ ﻫﻖ</span></span> <font color="#FFFFFF">ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﺩﻝ ﮔﻮﺵ ﻣﻴـــــﺪﻩ</font><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻐﻀﺎﺵ ﺭﻭ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺶ</font> </span><font color="#00B0F0"><span style="font-family: Tahoma;">ﻣﻴﺘــــﺮﮐﻮﻧــــﻪ</span></font><span style="font-family: Tahoma;"> ..<br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻦ ﺳﺨﺘﻪ , ﺳﻨﮕــــﻪ ..</font><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"> <font color="#FFFFFF">ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ</font></span><font color="#FFFFFF"><span style="font-family: Tahoma;">ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ</span><span style="font-family: Tahoma;"> ﻣﻴﺸﮑﻨﻪ</span><span style="font-family: Tahoma;"> ...<br><br></span></font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="4"><span style="font-family: Tahoma;">ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐِ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ<br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="4"><span style="font-family: Tahoma;">ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺶ ﻣﻴﻜﻨﻦ</span><span style="font-family: Tahoma;"> ..<br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="4"><span style="font-family: Tahoma;">ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺑﻴﻪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﯽ<br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#FFFFFF"><span style="font-family: Tahoma;">ﻧﻴﺴﺖ</span></font><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF"> ...</font><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">ﻣﻦ ﯾﻪ</font> <span style="color: rgb(255, 102, 204);">دختــــــــــرم</span></span><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 102, 204);"> </span><font color="#FFFFFF">...</font><br><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">اگر کمی چشمانــم را</font><span style="background-color: rgb(102, 102, 102);"> </span></span><span style="background-color: rgb(102, 102, 102);"><font color="white"><span style="font-family: Tahoma;">سیاه</span></font></span><span style="font-family: Tahoma;"><span style="background-color: rgb(102, 102, 102);"> </span><font color="#FFFFFF">کنم ... تغییــــر میکنم!!!</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(153, 0, 153);">لاکــــــــــ</span> <font color="#FFFFFF">بــــــــزنم!!!</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">پاشنه های کفشــــــــم بلند باشد!!</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#FFFFFF"><span style="font-family: Tahoma;">با </span></font><font color="#FF66CC"><span style="font-family: Tahoma;">گل سری کوچک</span></font><span style="font-family: Tahoma;"> <font color="#FFFFFF">زیبایی موهــــــــــایم زیباتر میشود!</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">با نگاه دخترانه ام ...</font><br><br></span></font> </div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">دلِ</font> <span style="color: rgb(0, 102, 0);">پدرم</span> <font color="#FFFFFF">را میلــــــرزانم!</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><font color="#FFFFFF"><span style="font-family: Tahoma;">با </span></font><font color="#0070C0"><span style="font-family: Tahoma;">اشکـــــــــم</span></font><span style="font-family: Tahoma;"> <font color="#FFFFFF">دلش نــــــــــرم میشود!</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">خـــــودم را برای " آدمــــــــــش "</font> </span><font color="#FF0066"><span style="font-family: Tahoma;">لـــــوس</span></font><span style="font-family: Tahoma;"> <font color="#FFFFFF">میکنم!!!</font><br><font color="#FFFFFF"><br></font></span></font></div></div><font color="#FFFFFF"> </font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">گاهی ضعیف تر از تو باشم و کمکم کنی..!</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">تکیه میکنم به</font> <span style="color: rgb(0, 102, 0);">مَــــــرد</span> <font color="#FFFFFF">زندگی ام!!!</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="4"><span style="font-family: Tahoma;">مـوهای ژولیده ی صبح...<br><br></span></font></div></div><font color="#FFFFFF"> </font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="4"><span style="font-family: Tahoma;">صدای نخــــــراشیده ام در صبح!<br><br></span></font></div></div><font color="#FFFFFF"> </font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font color="#FFFFFF" size="4"><span style="font-family: Tahoma;">شیطنــــــت برای کسی که دوسش دارم...!!<br><br></span></font></div></div><font color="#FFFFFF"> </font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFFFFF">" بعـــــــــــــله"...</font><br><br></span></font></div></div> <div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-family: Tahoma;"><font color="#FFCCFF">"زندگی</font> </span><font color="#CC0099"><span style="font-family: Tahoma;">دختـــــــــــرانه</span></font><span style="font-family: Tahoma;"> <font color="#FFCCFF">ام را دوست دارم!"</font><br><br><br><img src="http://www.parsafun.com/wp-content/upload/2011/06/007972.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></span></font></div></div></div></font></font></font></font><br></div>